Al voltant del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

0
Share

Durant el curs 2018-2019, l’STEI Intersindical va col·laborar, des d’un principi, en l’esborrany del Pla de coeducació de les Illes Balears. Primer, amb la nostra assistència a la reunió on se’ns informava de la intenció d’elaborar aquest Pla i se’ns demanava col·laboració; i després, amb la presentació d’esmenes com a sindicat i com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears.

Valoram molt positivament que el Govern de les Illes Balears, Convivèxit i l’Institut Balear de la Dona, hagin elaborat, amb la col·laboració de centres educatius, serveis i altres entitats, com és la nostra, aquest Pla de coeducació perquè és una bona eina per a incorporar l’educació afectivosexual a les escoles, a totes les etapes educatives. I més quan, en els darrers temps, les persones docents veuen qüestionada la seva tasca educativa per part d’alguns partits polítics i del sector més reaccionari de la societat.

Tot i que, ja en l’article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans (ONU-1948), es fa referència a que: “Tota persona té tots els drets i llibertats proclamades en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altre índole (…)”, no ha estat fins a la primera dècada del 2000 que, realment, s’ha començat a treballar per la coeducació.

En l’àmbit de l’Estat Espanyol, destaquen la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, que dedica el Capítol 1 a l’àmbit educatiu i, específicament, l’article 4 a Principis i valors del sistema educatiu, en què es destaca l’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones des d’educació infantil fins a l’educació universitària.

Aquest Pla de coeducació perquè és una bona eina per a incorporar l’educació afectivosexual a les escoles

També es fa referència a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en els seus articles 23 i 24. N’hi ha d’altres, com la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Aquesta darrera ens planteja una paradoxa perquè, tot i que parla de fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència de gènere i la no-discriminació, en el seu articulat, per una altra banda, permet la concertació de centres que segreguen per sexe, qüestió que va en la línia oposada a la coeducació i que és un dels motius pels quals, des d’un principi, l’STEI Intersindical n’ha demanat la seva derogació.

En l’àmbit territorial, des de 2016, tenim la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en què es legisla perquè l’educació sigui amb perspectiva de gènere i de respecte a la diversitat afectivosexual; amb una especial atenció a la formació de tota la comunitat educativa en matèria de coeducació.

Amb el Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, s’ha fet una passa més perquè la igualtat i el respecte a la diversitat sexual siguin part de la formació en valors que s’ofereix a l’alumnat dins l’aula, ja que la coeducació és un dret del nostre alumnat i un deure del sistema educatiu.

Dia 19 de desembre de 2019, va tenir lloc la presentació del Pla de coeducació al Consolat de la Mar; en representació de l’STEI Intersindical hi va anar el nostre secretari general, Miquel Gelabert. Hi assistiren membres del Govern com la presidenta Francina Armengol, el conseller d’Educació Martí March i la directora de Convivèxit Marta Escoda, que va comentar que aquest Pla revisaria l’enfocament dels continguts, els mètodes d’ensenyament i els aspectes organitzatius per a avançar en la construcció de models d’identitat no sexistes; i que serà el full de ruta per aconseguir que tots els centres de les Illes incorporin la coeducació a les aules.

El nostre sindicat des de sempre ha treballat per la coeducació i, més específicament, des de l’any 2000 quan es va crear la Secretaria de la Dona, amb l’elaboració de material coeducatiu com els calendaris Temps de Dones i les Propostes Didàctiques del 25N i 8M… I per tant, ens alegram molt que el Govern de les Illes Balears hagi presentat aquest Pla de Coeducació i vigilarem la seva evolució.

Articles relacionats