Reptes de futur de les secretaries de la nova comissió executiva

0
Share

Secretaria d’Organització i Finances

Des de la Secretaria d’Organització i Finances de l’STEI Intersindical, la tasca anirà encaminada a la millora global del funcionament intern del sindicat.

L’objectiu és que l’estructuració del sindicat sigui la més òptima per a dur endavant la nostra tasca sindical, amb l’establiment d’una xarxa organitzativa entre les diferents secretaries, així com la relació d’aquestes amb els òrgans de govern de l’STEI Intersindical.

A més, serà objectiu i repte de la Secretaria d’Organització la implementació de les noves tecnologies: xarxes socials, pàgines web, missatgeria instantània… a la feina del sindicat, de manera que faciliti la comunicació del sindicat, tant a l’àmbit intern com a l’extern.

En relació amb l’àrea de finances, l’objectiu per als propers quatre anys serà el manteniment de la nostra autonomia econòmica i procurar no tenir dificultats pressupostàries.  L’STEI Intersindical està dotat d’un funcionament administratiu estructurat, amb una comptabilitat sòlida per a poder atendre una organització de les nostres característiques.

Precisament, és un repte d’aquesta Secretaria incrementar la seva operativitat i poder donar sortida a totes les necessitats del sindicat. Així doncs, s’ha dotat aquesta Secretaria d’una vocalia que la reforçarà amb l’objectiu d’assolir tots els objectius esmentats.  

Secretaria de Pitiüses

Aquesta secretaria es defineix com a transversal dels diferents sectors i àmbits que hi ha a l’STEI Intersindical. La localització i l’actuació a les illes de Formentera i d’Eivissa ens identifica en la nostra tasca.

Pere Lomas

Per a aquest nou període que començam, hi ha una sèrie d’objectius que han de marcar el camí de la feina que es  vol fer des de d’aquesta Secretaria.

Per a començar, hem de fer  que  les demandes de l’afiliació en matèria laboral trobin una resposta eficient el més ràpida possible i fer que les informacions  periòdiques sobre les negociacions arribin a tots els col·lectius que es troben a les Pitiüses.

La gent ha de saber el que passa en els seus entorns laborals. Ho ha de saber amb la veracitat, transparència i rigor necessaris. I ho ha de saber per a qüestionar-se el perquè, per a actuar si cal i per a lluitar amb l’afany  de canviar les coses si es precís. Això passa per assessorar en una primera instància de les opcions que es pot trobar davant seu la persona, i en base a això,  donar  la resposta individual i/o col·lectiva que sigui més eficient.

La nostra presència sociopolítica s’ha de fer per a prestigiar en part a tot el sindicalisme en general i, evidentment, el nostre  propi sindicalisme. Perquè sabem que els corrents d’opinió en contra del  sindicalisme són cada volta més descarades. A vegades venen de la dreta i la ultradreta neoliberal i, a voltes, d’aquests que tot i no ser-ho li han comprat el missatge.

Volem ser l’interlocutor social compromès i arrelat a les nostres illes, és a dir, en ser  d’aquí, pensar en la proximitat, en el fràgil medi ambient de les nostres illes,  també volem pensar, expressar-nos i defensar el català. I ho farem.

Ser-hi presents, en la societat de les Pitiüses, ens ha de proporcionar els elements de conscienciació col·lectiva, i fer palès que com a organització som conscients de quin moment històric ens toca viure i quina és la realitat social, laboral, cultural i política.

Els cursos de formació volem que siguin un dels nostres eixos de treball. En col·laboració amb l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics  cercarem donar resposta a les necessitats concretes que ens pugi plantejar l’afiliació de les Pitiüses, i allò que la gent treballadora demanda. Això ho volem fer amb cursos de qualitat en què podrem assolir els reptes plantejats.

La Cooperació, la  sensibilització i la participació en els moviments socials també caracteritzaran la nostra tasca diària. És per això que seguirem amb la línea de sensibilització cap a les escoles i amb l’ampliació del ventall d’aquestes intervencions fora de l’àmbit exclusivament educatiu. Hem estat  participants actius com a membres de ple dret dins el Fons Pitiús de Cooperació i dins el Consell de Cooperació de les Illes Balears; i ho continuarem fent en la mesura que ara ens permetin, ja que els canvis  en els models de participació imposats i contraris a la nostra voluntat ens han afectat.

En conclusió, els reptes que se’ns plantegen per al futur proper són importants, requeriran l’esforç de la gent de l’STEI Intersindical i del seu compromís. No ens fan por, segurament podem preveure dificultats, però de ben segur que els afrontarem amb la disposició necessària.

Secretaria d’Ensenyament públic

Gran part de la feina del sector d’Ensenyament Públic anirà dedicada a l’assoliment dels apartats que s’exposen a continuació, entre molts d’altres:

Increment progressiu de la inversió en educació fins a arribar al 7% del PIB de les Illes Balears, tal com recullen les recomanacions de la UNESCO.

Cosme Orell

Manteniment de les ràtios vigents durant el curs escolar 2020-21 a partir del curs 2021-22 i posteriors , per tal de recuperar el personal d’atenció a la diversitat i poder contractar més professorat, entre d’altres qüestions.

Disminució de l’horari de docència directa del professorat: 23 hores lectives setmanals en el cos de mestres; i 18 hores lectives a la resta de cossos docents. Dotació del mestre +1 per cada línia de primària.

Mesures d’atenció a l’alumnat més desfavorit.

Desburocratització de la tasca docent i impuls de la feina cooperativa i en equip dels centres.

Pagament del 2,9 % de l’augment retributiu al personal docent, pendent des del mes de gener de 2020, tal com recull la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2020 i 2021.

Presentació d’esmenes en els òrgans pertinents, reunió amb els Grups parlamentaris per tal de millorar alguns continguts de la Llei d’Educació de les Illes Balears.

Dotació de més competències a la Mesa Sectorial d’Educació. Per la negociació efectiva de les condicions sociolaborals del professorat, plantilles, ràtios, retribucions, pla d’infraestructures…

Negociació del “segon acord per a la millora de l’ensenyament públic”, presentat pel conseller d’Educació a la Mesa Sectorial d’Educació el passat mes de febrer.

Transmissió de la informació i manteniment del contacte amb l’afiliació i els centres educatius, malgrat les restriccions que ha suposat la pandèmia. Recuperació d’una certa “normalitat” sindical.

Secretaria d’Ensenyament concertat i privat

El mes de juny de 2019 va marcar una fita en la situació del nostre sector educatiu. Havíem aconseguit, des de la signatura de l’Acord de 2016, una sèrie de millores que marcaven  una  nova passa en l’equiparació de les condicions socials i laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament concertat.

Ramon Mondéjar

L’Administració autonòmica deixava les negociacions paralitzades degut a les traves que hi posaven certes organitzacions patronals i, també, per la situació econòmica i pressupostària que es veia venir.

La pandèmia ho ha acabat de deixar tot ben paralitzat i, a dia d’avui, no veiem clar quan ens podrem posar novament a negociar.

La nova normativa de la LOMLOE també ha creat certa polèmica dins el món de la concertada, ja que les patronals conservadores del sector varen marcar una estratègia de voler vendre que, amb aquesta nova Llei estatal, l’escola concertada tendiria a la desaparició i, per tant, es perdrien molts de llocs de feina.

Ara per ara, veurem com es desenvoluparà tot allò relacionat amb el sector, encara que el futur que tenim per davant no és gaire optimista.

Quines seran les nostres fites de cara als propers 4 anys?

Reactivar l’Acord de 2016, per avançar cap a l’equiparació amb el  personal de l’ensenyament públic.

Fer passes cap la millora de les condicions sociolaborals de totes les persones treballadores del sector.

Seguir amb la reivindicació d’un Conveni col·lectiu autonòmic.

Aconseguir que l’ensenyament 0-3 sigui tractat com un sector dignificat per la seva condició educativa, amb la millora de les condicions laborals de totes les persones treballadores.

Secretaria d’Administració Local

Els objectius de la Secretaria d’Administració Local per a aquests propers anys són fonamentalment els següents:

 Millorar la coordinació i la formació dels delegats i delegades sindicals dels diferents ajuntaments i consells insulars. S’ha de tenir en compte que, per la pròpia idiosincràsia de l’Administració Local i de les entitats prestadores de serveis, és una tasca complexa. Cada ajuntament i cada entitat són un món en si mateix, i tot sovint no tenen gaires coses en comú l’un amb l’altre. La varietat de les problemàtiques i de les maneres de resoldre-les és immensa, per la qual cosa caldrà estar atents a les necessitats particulars de cada un dels delegats i les delegades del sector.

Maria Antònia Ramis

 Establir un contacte més fluid i personalitzat amb l’afiliació, els interessos i preocupacions de la qual, pel que s’ha esmentat en el punt anterior, són molt diversos. Els canals de comunicació que caldrà establir s’hauran d’adaptar a les característiques de cada administració o entitat.

 Consolidar el servei STEI amb tu per a tota l’afiliació, un servei d’acompanyament personal que té com a objectiu aportar eines i estratègies d’alt valor orientades a aconseguir que les persones i els equips puguin afrontar amb resiliència situacions de dificultat o conflicte, i convertir-les en ocasions per a l’aprenentatge i l’autoconeixement. D’aquesta manera col·laborarem a crear uns entorns laborals més humans, més sans i propicis per al desenvolupament total del talent i del potencial humà.

 Consolidar un programa de formació propi d’Administració Local per a l’afiliació, que tengui presents les múltiples necessitats de cada administració o entitat i de cada col·lectiu en particular.

 Consolidar la nostra presència en l’Administració Local de les Pitiüses i començar la implantació a la de Menorca.

Secretaria de Sanitat

La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha fet que el nostre sector hagi estat un del més afectats des de l’inici de la pandèmia: els treballadors i treballadores de la Sanitat hem patit molts de canvis en la manera de fer feina i, a hores d’ara, ens trobam amb un col·lectiu esgotat físicament i mental que veu com el Govern de les Illes Balears ens menysprea en no fer efectiu l’increment retributiu del 2’9% previst per als anys 2020 i 2021 i la retallada de drets adquirits durant anys. Això no fa més que incrementar el malestar i la sensació d’impotència que vivim.

Cati Salom

El nostres reptes durant aquest quatre anys inclouen abordar temes i àrees com aquestes:

– Presentar candidatura a totes les Juntes de Personal de les diferents àrees de salut a les properes eleccions sindicals del Servei de Salut . Aquestes eleccions s’havien de dur a terme l’abril de 2020 i de moment estan suspeses. Volem obtenir la  representació necessària per a estar presents a la Mesa Sectorial de Sanitat i poder defensar així els interessos de les treballadores i treballadors del nostre àmbit.

– Recuperar, a mesura que la situació sanitària ho permeti, les visites presencials als centres de manera periòdica, al mateix temps que hem reforçat i seguim apostant per les noves tecnologies: correu electrònic, pàgina web, Facebook i Connecta Sanitat.

– Consolidar  l’oferta formativa específica del nostre sector.

– Promocionar l’ús de la llengua catalana a l’àmbit sanitari.

– Defensar la dona treballadora com una prioritat de l’acció sindical i pressionar l’Administració perquè millori les mesures de conciliació laboral i familiar.

Secretaria de Formació

L’enfocament que cal fer de la formació és identificar-la amb el model de societat que volem. Això s’aconsegueix amb la reafirmació del caràcter sociopolític i de classe de la formació.

L’STEI Intersindical, a través de la Secretaria de Formació i de l’Escola de Formació i de Mitjans Didàctics, elaborarà un pla de feina per desenvolupar en els quatre anys vinents.

La formació no pot ser, tan sols, el conjunt de coneixements i habilitats necessàries per a l’acompliment de les funcions dels treballadors i de les treballadores, cal que tengui un important caràcter ideològic. La formació ha d’estar impregnada de principis, valors i compromís.

Xisco Garcias

La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha fet més necessari que mai fer un esforç en potenciar les eines i recursos que permetin que la formació arribi a tothom i a qualsevol lloc de les Illes Balears.

Cal una formació sindical orientada als objectius estratègics i organitzatius del sindicat. Així com formar als delegats i delegades de prevenció en coneixements bàsics i específics. La salut en el treball és un tema fonamental i en la situació que ens ha tocat viure de pandèmia es fa més necessària una formació i una actualització en prevenció de riscos laborals.

Formar formadors que puguin estendre la formació a tota l’organització.

Establir una xarxa que es fomenti en les bones pràctiques i en els documents elaborats per l’organització.

Secretaria de la Dona

Aquests propers quatre anys, continuarem fent feina per a assolir els objectius d’aquesta Secretaria, que entre d’altres són els següents:

– Aconseguir la igualtat real entre les dones i els homes en tots els àmbits (educatiu, cultural, laboral, social i personal).

– Planificar i realitzar activitats de formació i/o difusió que promoguin la coeducació i la igualtat entre homes i dones.

– Elaborar i coordinar la política de gènere de l’STEI Intersindical. Som un sindicat feminista i com a tal hem de participar a totes les mobilitzacions convocades pels moviments feministes, a favor de la igualtat i la no discriminació de la dona.

– Vetllar perquè es promoguin espais dins la pròpia organització, tant en l’estructura i organització interna com en les activitats planificades, en què es potenciï i valori l’anàlisi de gènere. Crear les condicions necessàries per a la participació activa de les dones dins del sindicat, així com el seu accés als càrrecs de decisió i responsabilitat.

Sandra Serra

Des del nostre sindicat no podem baixar la guàrdia. Perquè, malgrat els importants canvis que s’han produït, la situació de les dones al sector laboral continua estant marcada per la desigualtat i per la doble presència de les dones: al treball i a la llar. Hem de lluitar per a garantir els drets bàsics de les dones, la coeducació i la coresponsabilitat entre homes i dones; hem d’impulsar un canvi cultural que ens dugui a establir unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació, unes relacions que ens permetin créixer en igualtat i llibertat, denunciant tot allò que pugui suposar una desigualtat, una pèrdua de drets o una discriminació cap a les dones.

Una de les primeres campanyes que es posarà en marxa serà per a demanar que els infants nascuts en famílies monoparentals tenguin els mateixos drets que els nascuts en famílies biparentals; és a dir, poder gaudir de permisos per naixement de 32 setmanes.

En segon lloc, una altra tasca d’aquesta Secretaria serà la de promoure i vetllar per un ús no sexista del llenguatge en tots els documents, publicacions i/o comunicacions de l’STEI Intersindical.

En tercer lloc, es continuarà treballant a l’àmbit institucional, amb estreta col·laboració amb aquelles organitzacions i institucions que facin feina en temes de gènere i d’igualtat. I es participarà activament en totes aquelles accions promogudes pel moviment feminista.

La Secretaria de la Dona s’encarregarà de l’organització i la difusió de material didàctic, cursos o jornades sobre coeducació, igualtat, coresponsabilitat, drets i visibilització de les dones.

En darrer terme, vetllarà pel compliment del Reial Decret 901/2020 de Plans d’Igualtat i el seu registre i del Reial Decret 902/2020 d’Igualtat Retributiva, elaborats amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la igualtat. També instarà les Administracions públiques i les empreses privades perquè dotin dels recursos i del pressupost necessari per a la implantació d’aquestes mesures.

Secretaria de Moviments Socials

L’STEI Intersindical, com marquen els seus Estatuts, té un caràcter sociopolític; i per això hem d’assumir, a més de reivindicar la millora de les condicions laborals, la defensa de les qüestions sociopolítiques que afecten la classe treballadora, ja que formam part d’una societat en la qual hem de tenir un paper actiu i crític. Per tant, lluitar per la recuperació dels drets col·lectius del nostre poble, protegir el medi ambient, aconseguir polítiques socials i laborals avançades, conscienciar la població de la necessitat de la cooperació amb els països del Sud, igualar els drets de les dones i els homes, sigui quina sigui la seva identitat de gènere i orientació sexual… són fites que formen part del mateix projecte.

Francesc Ramis

A l’STEI Intersindical sempre hem tingut clara la necessitat d’establir relacions de cooperació amb tots aquells moviments socials amb els quals compartim valors i principis i aplicar una estratègia comuna per a aconseguir unes Illes Balears, i per extensió, un món millor. Per això, sempre hem estat presents, i hem de continuar treballant-hi, en totes aquelles campanyes i mobilitzacions que sorgeixen des de la societat civil per a defensar el territori, la nostra llengua i cultura, la pau, la solidaritat, etc.

L’actual crisi que vivim, provocada per la Covid-19, ha evidenciat una fallida sistèmica que ha fet visible la vulnerabilitat del nostre model econòmic, que depèn de manera gairebé exclusiva del sector turístic, i de la nostra societat. És per això que aquesta col·laboració amb els moviments socials és més imprescindible que mai. Només amb la unitat d’acció, no només sindical sinó de tota la societat civil organitzada, podrem treballar per a presentar alternatives viables que donin solucions a les contradiccions que s’han evidenciat per la crisi sanitària que ens ha tocat viure.

L’STEI Intersindical ha de participar i  potenciar espais comuns de trobada per a l’intercanvi d’experiències, el debat i, sobretot, l’acció conjunta dels moviments socials en defensa dels serveis públics i dels drets socials que vagin més enllà de la creació de simples plataformes de caràcter temporal. És imprescindible potenciar el treball en xarxa, que permeti als moviments socials actuar conjuntament i compartir objectius i recursos.

En resum, el nostre compromís i col·laboració amb la societat civil organitzada de les Illes Balears és una de les nostres senyes d’identitat que cal potenciar. La nostra acció sindical ha d’anar acompanyada, a més de les reivindicacions de caire laboral, de totes les qüestions sociopolítiques que afecten la nostra societat.

Els objectius de la Secretaria de Moviments Socials per als propers quatre anys són els següents:

• Representar l’STEI Intersindical davant els moviments socials.

• Presentar als diferents òrgans de decisió del sindicat les propostes, projectes, declaracions i altres iniciatives que neixin des dels moviments socials.

• Encarregar-se de la coordinació a les reunions que es facin de moviments socials, així com la constitució i coordinació dels grups de treball que calguin per a l’execució de les seves tasques i funcions.

• Promoure i participar en campanyes, propostes i accions per a fer visible i difondre el compromís del sindicat amb els moviments socials.

• Divulgar entre l’afiliació la informació relativa als moviments socials.

Secretaria de Normalització Lingüística

Els Estatuts de l’STEI Intersindical marquen com a una de les seves finalitats l’impuls del ple reconeixement de la llengua catalana en tots els àmbits, especialment en els que li corresponen com a instrument de normalització lingüística de l’ensenyament, dels mitjans de comunicació de l’Administració i de la funció pública inherent.

El moment històric que vivim demana una implicació d’entitats com la nostra en la defensa constant i ferma de la llengua i cultura pròpies del territori en què vivim.  És per això que ens volem fer ressò dels 35 anys de la publicació de la Llei de Normalització Lingüística, i de la necessitat que s’apliqui amb l’esforç i la diligència necessària per part de les Administracions públiques.

L’objectiu és i ha de ser l’equiparació plena de les dues llengües oficials en els seu ús social i administratiu, fita encara llunyana i que compta amb la dificultat afegida d’una ideologia centralista i radicalitzada, hereva d’uns temps que encara ens horroritzen i que ha agafat presència en algunes institucions.

La Secretaria de Normalització Lingüística pretén la coordinació amb la secretaria d’Acció Sindical i la d’Organització en tots els temes que puguin fer referència a la presència de la llengua catalana en el món laboral, en la vida social; així com també en tot el que afecta els drets lingüístics de les persones treballadores i les usuàries dels serveis públics.

Volem col·laborar amb altres entitats culturals o sindicals de la nostra comunitat i d’arreu de l’Estat espanyol per a dur a terme campanyes de conscienciació envers la presència de la llengua en l’ús social i institucional. En aquest sentit és molt rellevant la Campanya per la reciprocitat en la recepció dels mitjans de comunicació entre tots els territoris de parla catalana que du a terme la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), de la qual l’STEI Intersindical en forma part.

Des del nostre sindicat també volem estar en contacte permanent amb entitats d’arreu del domini lingüístic per a dur endavant campanyes de promoció de la llengua i cultura que ens són comunes.

Secretaria de Comunicació

Les seves atribucions són les següents:

Pere Bueno

a) Maldar perquè arribin a l’afiliació i a la societat en general els posicionaments i les actuacions de l’STEI Intersindical.

b) Proposar a la Comissió Executiva els plans de comunicació interanuals del sindicat perquè els aprovi.

c) Fer de corretja de transmissió dels posicionaments i les actuacions de l’STEI Intersindical cap als mitjans de comunicació, tant convencionals com de nou format.

d) Col·laborar amb les diferents secretaries en la transmissió d’informació cap a l’afiliació i cap a la societat en general. Això inclou donar una mà en el disseny i la concepció de campanyes electorals i altres tipus d’activitats de conscienciació.

e) Explorar noves maneres de comunicar d’acord amb el món contemporani. Prestar col·laboració a les diferents secretaries a l’hora de posar en marxa i mantenir nous canals de comunicació amb l’afiliació i la societat en general.

 f) Coordinar el calendari anual de commemoracions i efemèrides i fer una proposta de priorització d’aquestes dates perquè l’aprovi la Comissió Executiva.

g) Col·laborar amb la persona responsable de la pàgina web amb la intenció de fer propostes perquè sigui un espai que representi la realitat de l’STEI Intersindical a la pàgina web.

Articles relacionats